Privatumo politika

TPA Claims & Admin AB (toliau – TPA) imasi visų būtinų organizacinių ir techninių priemonių siekdama užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs ir duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus. Asmens duomenys yra visa informacija, leidžianti nustatyti Jūsų tapatybę.

TPA yra Jūsų asmens duomenų valdytoja.

Šiame informaciniame tekste pristatome, kaip ir kodėl TPA tvarko Jūsų asmens duomenis.

Kontaktai su klientais draudimo klausimais

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume palaikytį ryšį su Jumis kaip mūsų klientais ir išnagrinėti Jūsų pateiktą prašymą TPA išmokėti draudimo išmoką.Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų ir draudiko sudarytos draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais. Ši informacija naudojama, pavyzdžiui, identifikuojant Jus kaip klientą, nagrinėjant Jūsų pateiktą prašymą išmokėti draudimo išmoką ir suteikiant Jums prieigą prie internetinės kliento paskyros (prieigos funkcija rengiama).

Asmens duomenys taip pat tvarkomi tais atvejais, kai TPA susisiekia su Jumis dėl papildomos informacijos, susijusios su Jūsų pateiktu prašymu išmokėti draudimo išmoką. Duomenų tvarkymas taip pat vyksta, kai Jūs elektroniniu būdu, pavyzdžiui, tekstine žinute ar el. paštu gaunate informaciją iš TPA arba prisijungiate prie anksčiau minėtos kliento paskyros siekdami susipažinti su pateikta informacija ar elektroniniu būdu pasirašyti dokumentus.

Jūsų kaip kliento asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi taikant interesų pusiausvyros principą tarp TPA teisėto intereso tvarkyti Jūsų duomenis ir Jūsų teisės į privatumą. Pavyzdžiui, duomenys tvarkomi nagrinėjant darbdavio išduotus pažymėjimus, kitų institucijų pažymas ir pan. Šiais atvejais duomenų tvarkymas yra būtinas teisėto TPA intereso įgyvendinimui siekiant užtikrinti, kad būtų nustatytas teisingas žalos atlyginimo dydis.

Asmens duomenys, susiję su Jūsų sveikata, pavyzdžiui, medicininių dokumentų išrašai, sveikatos priežiūros įstaigų išduotos pažymos, yra tvarkomi gavus Jūsų sutikimą dėl šių asmens duomenų tvarkymo.

Asmens duomenų pateikimas yra būtinas siekiant įvykdyti Jūsų sudarytą draudimo sutartį ir mums taikomus teisės aktų bei sutartinius reikalavimus dėl žalų administravimo. Nepateikus asmens duomenų, negalėsime tinkamai išnagrinėti Jūsų prašymo išmokėti draudimo išmoką ir nustatyti teisingo žalos atlyginimo dydžio.

Jūsų asmens duomenys taip pat tvarkomi ir saugomi siekiant įvykdyti teisinius TPA įsipareigojimus surinkti pakankamą informaciją apie klientus pagal pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reguliuojančius teisės aktus, atlikti duomenų patikrinimą įvairiuose registruose, tvarkyti dokumentus ar pateikti duomenis valstybės institucijų prašymu.

Asmens duomenys dar gali būti tvarkomi vadovaujantis teisėtais TPA interesais, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti mūsų teisinius reikalavimus.

Kontaktai su TPA

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai Jūs susisiekiate su mumis arba mes susisiekiame su Jumis el. paštu, paštu, per kontaktinę formą mūsų interneto svetainėje arba kitais kanalais.

TPA tvarko Jūsų duomenis taikant interesų pusiausvyros principą tarp TPA teisėto intereso tvarkyti Jūsų duomenis ir Jūsų teisės į privatumą.

Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi vadovaujantis teisėtais TPA interesais, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti mūsų teisinius reikalavimus.

TPA bendradarbiavimo partneriai

TPA gali tvarkyti bendradarbiavimo partnerių darbuotojų asmens duomenis siekiant sudaryti sutartis ir užtikrinti bendravimą su partneriais, užtikrinti su jais sudarytų sutarčių vykdymą ir numatytų paslaugų teikimą bei administravimą.  Pavyzdžiui, toks duomenų tvarkymas yra naudojamas organizuojant buhalterinę apskaitą.

TPA taip pat gali tvarkyti Jūsų duomenis taikant interesų pusiausvyros principą tarp TPA teisėto intereso tvarkyti Jūsų duomenis ir Jūsų teisės į privatumą.  Toks duomenų tvarkymas yra būtinas užtikrinti TPA galimybę vykdyti su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi vadovaujantis teisėtais TPA interesais, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti mūsų teisinius reikalavimus.

Mes renkame Jūsų asmens duomenis iš įvairių šaltinių.

Mes renkame informaciją tiesiogiai iš Jūsų, kai pateikiate prašymą išmokėti draudimo išmoką ir kai būtina surinkti papildomos informacijos, reikalingos žalos administravimui. Duomenys renkami, kai Jūs/mes naudojame bet kurias elektronines priemones (pavyzdžiui, el. paštą, kliento paskyrą, elektroninį parašą) ar įprastą paštą.

Siekiant užtikrinti klientų duomenų bazės ir klientų duomenų tikslumą, TPA gali rinkti papildomus asmens duomenis iš kitų šaltinių, pvz., privačių ir valstybinių registrų. Toks asmens duomenų rinkimas yra grindžiamas mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymu.

Siekdama vykdyti savo teisinius įsipareigojimus pagal pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reguliuojančius teisės aktus, TPA taip pat gali atlikti Jūsų asmens duomenų patikrinimą įvairiose duomenų bazėse.

Mes taip pat renkame informaciją iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, draudimo bendrovių, valstybinių socialinio draudimo agentūrų, gydytojų ir medicinos įstaigų bei valstybinių užimtumo tarnybų. Iš šių šalių renkama tik ta informacija, kuri yra būtina vykdyti su žalos administravimu susijusius veiksmus.

TPA gali perduoti Jūsų asmens duomenis savo bendradarbiavimo partneriams, pavyzdžiui, draudimo bendrovėms ar draudimo tarpininkams. Tokiais atvejais tiek TPA, tiek bendradarbiavimo partneris veikia kaip atskiras asmens duomenų valdytojas ir, be informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kurią gaunate iš mūsų, Jūs taip pat gausite informaciją iš tos šalies, su kuria pasirašėte draudimo sutartį.

Duomenys taip pat perduodami TPA paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, informacinių sistemų ir debesijos paslaugų tiekėjams. Šiuo atveju tretieji asmenys, kaip duomenų tvarkytojai, tvarko duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu pagal mūsų pateiktus duomenų tvarkymo reikalavimus ir neturi teisės naudoti šių duomenų jokiais kitais tikslais.

Mes taip pat perduodame asmens duomenis valstybės institucijoms, įskaitant teisėsaugos institucijas, jei tai būtina pagal mums taikomas teisines prievoles.

Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti teismams, teismo proceso šalims ir kitiems su teismo procesu susijusiems subjektams. Toks duomenų tvarkymas susijęs su teisėtais TPA interesais, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius ieškinius.

TPA taip pat gali perduoti asmens duomenis potencialiems pirkėjams ar pardavėjams galimo verslo pardavimo ar TPA susijungimo su kita įmone atveju. Toks duomenų tvarkymas yra būtinas įgyvendinant mūsų teisėtus interesus įvykdyti pardavimo, įsigijimo ar susijungimo sandorius.

TPA tvarko asmens duomenis ES/EEE teritorijoje. Tais atvejais, kai TPA ar paslaugas TPA teikiančios trečiosios šalys perduoda Jūsų asmens duomenis už ES/EEE teritorijos ribų, TPA yra atsakinga užtikrinti, kad perduodamiems asmens duomenims bus suteikta tinkama duomenų apsauga.

Jūsų duomenys bus saugomi tol, kol esate mūsų klientai, bei baigus nagrinėti Jūsų prašymą atlyginti žalą, bet ne ilgiau, nei to reikalauja teisės aktų nustatyti terminai (įprastai tai yra ne ilgesnis nei 10 metų laikotarpis po sutartinių santykių pasibaigimo). Pavyzdžiui, šiuo tikslu gali būti saugojami Jūsų kaip kliento pateikti dokumentai ir tarp Jūsų ir TPA sudarytos sutartys.

Kitais atvejais asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina konkrečiais asmens duomenų tvarkymo tikslais.

Susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir gauti jų kopiją.

Reikalauti ištaisyti duomenis

Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti bet kokius netikslius Jūsų asmens duomenis.

Atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą

Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais arba atsisakyti gauti el. paštu siunčiamus pranešimus.

Apriboti duomenų tvarkymą

Tam tikrais atvejais Jūs turitę teisę kreiptis į TPA su prašymu apriboti Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą. Tai gali paveikti TPA įsipareigojimų vykdymą pagal mums priskirtą žalų administravimo funkciją.

Perkelti duomenis

Kai kuriais atvejais, kai tai yra techniškai įmanoma, Jūs turi teisę prašyti savo asmens duomenis gauti stuktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu ir perduoti duomenis kitam duomenų valdytojui.

Ištrinti duomenis

Kai kuriais atvejais Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Ši teisė netaikoma tais atvejais, kai TPA yra įpareigota saugoti asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūs visuomet galite kreiptis į TPA, jei turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Kenneth Granholm (Duomenų apsaugos pareigūnas)
TPA Claims & Admin AB
Södra Gubberogatan 20
416 63 Gothenburg
Tel.: 031-760 70 15
El. paštas: info@tpaclaims.se

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija (https://vdai.lrv.lt/)Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant BDAR reikalavimus, Jūs galite kreiptis į inspekciją ir pateikti skundą.

2021 m. kovas